Användarvillkor

ANSVARSFRISKRIVNING

Genom att använda vår webbplats och beställa våra produkter godkänner du följande villkor

Du måste vara över 18 år

Våra produkter får under inga omständigheter användas i mänskliga försök i Storbritannien utan inrikesministerium eller MHRA-tillstånd. De är inte undersökande läkemedel.

Våra SARMS-produkter säljs endast för forskningsändamål.

Alla produkter som annonseras, säljs eller på annat sätt nämns på denna webbplats är FORSKNINGSLABORATKEMIKALIER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDARAVTAL: ALLA kunder MÅSTE vara minst 18 år för att köpa våra produkter.

LÄS OCH GRANSKA DE FÖLJANDE VILLKOREN OCH VILLKOREN FÖR ANVÄNDNINGSAVTALEN NÄR DU INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS OCH TILLHÖRANDE TJÄNSTER.

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till användaravtalet. Om du inte håller med, vänligen lämna och bortse från informationen här.

www.sarmsstore.co.uk förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren, helt eller delvis, när som helst utan föregående meddelande till dig. Följaktligen bör du alltid granska den här sidan innan du använder denna webbplats och / eller tjänster för att säkerställa att du förstår villkoren enligt vilka du får åtkomst.

Din användning av vår webbplats om inte annat anges, din användning av denna webbplats regleras av användarvillkoren och webbplatsens sekretesspolicy, som införlivas häri genom denna referens. När du använder den här webbplatsen är det förbjudet att modifiera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, licensiera, överföra eller sälja information, produkter eller tjänster som erhållits eller visats på denna webbplats. Du kan dock visa, ladda ner eller skriva ut papperskopior av allt material som finns på den här webbplatsen för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk så länge du inte ändrar innehållet eller tar bort upphovsrätt, varumärke eller annat meddelande. All annan användning av informationen på denna webbplats är förbjuden utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Användning av information som denna webbplats tillhandahåller, även om den är användbar, får inte användas som en ersättning för råd från dina egna rådgivare. Information tillgänglig från denna webbplats är inte avsedd att användas för att diagnostisera något medicinskt tillstånd eller sjukdom. Produkter på denna webbplats säljs endast för forskningsändamål. www.sarmsstore.co.uk förbehåller sig rätten att korrigera felaktigheter eller typografiska fel i informationen som publiceras på denna webbplats, och ansvarar inte för sådana fel. Information kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande och priser och tillgänglighet på varor och tjänster kan ändras utan föregående meddelande.

ERBJUDER INGEN RÅD.

Innehållet är endast av informativt syfte och är inte avsett att ge dig specifika råd och bör inte förlitas i det avseendet. Du bör inte agera eller lita på innehållet utan att söka råd från en professionell.
PRODUKTER SÅLDE PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST FÖR FORSKNINGSMÅL.

ERSÄTTNING.

Du godkänner härmed att ersätta och hålla kvar www.sarmsstore.co.uk, och våra dotterbolag, dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, ombud, co-branders, partners och anställda som är ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatsalar som görs av tredje part på grund av eller som följer av din användning av innehållet på denna webbplats , eller något innehåll du skickar, lägger upp eller överför via den här webbplatsen, din användning av den här webbplatsen, din anslutning till den här webbplatsen, din överträdelse av dessa Användarvillkor eller ditt intrång i någon annans rättigheter.

LÄNKAR / PROGRAMVARA.

Länkar från eller till webbplatser utanför denna webbplats är endast avsedda för bekvämlighet. www.sarmsstore.co.uk granskar inte, godkänner, godkänner eller kontrollerar och ansvarar inte för några webbplatser som är länkade från eller till denna webbplats, innehållet på dessa webbplatser, de tredje parter som nämns där eller deras produkter eller tjänster. Länkning till någon annan webbplats sker på egen risk och www.sarmsstore.co.uk ansvarar inte för några skador i samband med länkning. www.sarmsstore.co.uk och avstår från alla garantier, uttryckliga och underförstådda om riktigheten, giltigheten och lagligheten av allt material eller information som finns på dessa webbplatser. Länkar till nedladdningsbara programvarusidor är endast för enkelhets skull och www.sarmsstore.co.uk är inte ansvarig eller ansvarig för några svårigheter eller konsekvenser i samband med nedladdning av programvaran. Användning av nedladdad programvara regleras av villkoren i eventuellt licensavtal som följer med eller tillhandahålls med programvaran.

TILLGÄNGLIGHET PÅ VÅR WEBBPLATS

Denna webbplats är generellt tillgänglig för användare Tjugofyra (24) timmar per dag, Sju (7) dagar per vecka, Tre hundra sextiofem (365) dagar per år. I alla fall, www.sarmsstore.co.uk behåller rätten att göra vår webbplats otillgänglig när som helst, av någon anledning och för vilken tid som helst. Genom att använda denna webbplats godkänner du att www.sarmsstore.co.uk ansvarar inte för skador som uppstår på grund av eller relaterat till sådant avbrott, upphävande eller avslutande av denna webbplats och / eller de tjänster eller produkter som finns där. Efter godkännande av dessa användarvillkor www.sarmsstore.co.uk bemyndigar dig att se innehållet på webbplatsen enbart för ditt personliga bruk. Materialet på webbplatsen är endast avsett för personer som frågar om www.sarmsstore.co.uk produkter eller tjänster. Om du inte besöker webbplatsen för sådana ändamål kan du nu använda webbplatsen. För säkerhet är användning av icke-individer eller ombud, advokater eller representanter för icke-individer förbjudet.

INFORMATION DU GÖR.

www.sarmsstore.co.uk eller vår insamling och / eller användning av all information du tillhandahåller när du använder eller besöker denna webbplats regleras av www.sarmsstore.co.uk Sekretesspolicy och användarvillkor. Genom att använda denna webbplats ger du oss de rättigheter som finns där. När du använder den här webbplatsen får du inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera information på denna webbplats som kan ses som obscent, ärekränkande, ärekränkande, hotande, kränkande, olagligt, ett intrång i integritetsrättigheter eller på annat sätt anstötligt eller kan utgöra eller uppmuntra till ett brott av någon lag. Med undantag för den individuellt identifierbara information som samlats in från dig i enlighet med vår integritetspolicy, kommer alla kommentarer, kommentarer, förslag, idéer eller annan information som kommuniceras att bli den exklusiva egendomen för www.sarmsstore.co.uk och du ger till www.sarmsstore.co.uk en royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomfattande, icke-exklusiv licens att använda eller reproducera densamma. www.sarmsstore.co.uk är fri att kopiera, avslöja, distribuera eller analysera sådan information för alla syften och är inte på något sätt skyldig att kompensera dig för sådan information.

FRISKRIVNING AV GARANTIER.

www.sarmsstore.co.uk tillhandahåller innehåll på denna webbplats som en tjänst för dig, vår kund. Denna webbplats kan inte och innehåller inte information om alla applikationer för sålda produkter. Det kanske inte innehåller all information som är tillämplig på dina personliga förhållanden eller din användning av sålda produkter. Innehållet på denna webbplats, webbplatsservern som gör den tillgänglig och tjänsterna och produkterna www.sarmsstore.co.uk tillhandahåller på denna webbplats, tillhandahålls på "som det är" och "som tillgängligt" utan garantier av något slag, vare sig uttryckligt, underförstått eller lagstadgat. www.sarmsstore.co.uk frångår uttryckligen ansvar för tekniska fel (inklusive hårdvaru- eller programvarufel), ofullständig, krypterad eller fördröjd datoröverföring och / eller tekniska felaktigheter, samt obehörig åtkomst till användaresändningar från tredje part. Ytterligare, www.sarmsstore.co.uk garanterar inte att inga virus eller andra förorenande eller destruktiva egenskaper kommer att överföras, eller att ingen skada kommer att uppstå i ditt datorsystem. Du har ensam ansvar för adekvat skydd och säkerhetskopiering av data och / eller utrustning och att vidta alla försiktighetsåtgärder för att söka efter datavirus eller andra destruktiva egenskaper. Genom din användning av denna webbplats erkänner du att sådan användning sker på din egen risk, inklusive ansvar för alla kostnader i samband med all nödvändig service eller reparation av all utrustning du använder i samband med denna webbplats. Till fullo inte uteslutet av tillämplig lag www.sarmsstore.co.uk, deras medicinska rådgivare, leverantörer, konsulter, styrelseledamöter och anställda frånvarar och utesluter alla garantier med avseende på allt innehåll, uttryckligt, underförstått eller lagstadgat. Denna ansvarsfriskrivning omfattar, men är inte begränsad till, alla garantier eller säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. www.sarmsstore.co.uk garanterar inte att innehållet är korrekt, fullständigt eller aktuellt. www.sarmsstore.co.uk garanterar inte att denna webbplats kommer att fungera utan fel, att fel kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller webbplatsens server som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Pris- och tillgänglighetsinnehåll, liksom annat innehåll på denna webbplats eller tillgängligt därifrån, kan ändras utan föregående meddelande. du bekräftar och godkänner Innan du använder någon produkt bör du bekräfta all information som är viktig för dig på produktförpackningen. Du tar ansvar för noggrannheten,

Innan du använder någon produkt bör du bekräfta all information som är viktig för dig på produktförpackningen. Du tar ansvar för riktigheten, lämpligheten och lagligheten för all information du tillhandahåller www.sarmsstore.co.uk. som delvis hänsyn till din tillgång till denna webbplats och användning av dess innehåll, godkänner du att www.sarmsstore.co.uk är inte ansvarig gentemot dig på något sätt för beslut du fattar eller dina handlingar eller icke-handlingar i beroende av innehållet. du samtycker också till att det sammanlagda ansvaret för www.sarmsstore.co.uk som härrör från eller är relaterad till din användning och tillgång oavsett form av åtgärd eller anspråk (till exempel kontrakt, garanti, skadestånd, oaktsamhet, strikt ansvar, yrkesmässig felbehandling, bedrägeri eller andra grunder för anspråk), är begränsad till köpeskillingen av alla föremål du köpt från www.sarmsstore.co.uk i tillämplig transaktion.www.sarmsstore.co.uk ska inte i något fall vara ansvarigt för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, följd- eller straffskador även om www.sarmsstore.co.uk har informerats om möjligheten till sådana skador. Detta är en omfattande ansvarsbegränsning som gäller alla förluster och skador av något slag. Om du är missnöjd med den här webbplatsen eller dess innehåll (inklusive användarvillkor), är ditt enda exklusiva botemedel att sluta använda denna webbplats. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, kanske en sådan begränsning inte är tillämplig på dig.

PRODUKTERNA VI ERBJUDER ÄR ENDAST FÖR ATT ANVÄNDA FÖR LABORATORISK FORSKNINGSANVÄNDNING.

Vid köp av någon av dessa artiklar erkänner kunden att det finns risker med konsumtion eller distribution av dessa produkter. Dessa kemikalier är INTE avsedda att användas som livsmedelstillsatser, läkemedel, kosmetika, hushållskemikalier eller andra olämpliga applikationer. Noteringen av ett material på denna webbplats utgör inte en licens för dess användning i strid med något patent. Alla produkter hanteras endast av kvalificerade och välutbildade proffs. Alla kunder förklarar och garanterar att de genom sin egen granskning och undersökning är fullt medvetna om och kunniga om följande: Statliga bestämmelser om användning och exponering för alla produkter. Hälso- och säkerhetsriskerna i samband med hanteringen av de produkter de köper. Nödvändigheten av att adekvat varna för hälso- och säkerhetsriskerna i samband med produkter. www.sarmsstore.co.uk förbehåller sig rätten att begränsa och / eller neka försäljning av produkter till okvalificerade individer om vi har anledning att tro att missbruk kommer att ske.

www.sarmsstore.co.uk produkterna är endast avsedda för laboratorieforskningsändamål och om inte annat anges ska de inte användas för andra ändamål, inklusive men inte begränsat till vitro-diagnostiskt ändamål, i livsmedelsdroger, medicintekniska produkter eller kosmetika för människor eller djur eller för kommersiella ändamål. Köparen samtycker till att produkterna inte har steriliserats eller testats av www.sarmsstore.co.uk för säkerhet och effekt i livsmedel, läkemedel, medicinsk utrustning, kosmetisk, kommersiell eller annan användning.

Köparen representerar och garanterar uttryckligen www.sarmsstore.co.uk att köparen testar, använder, tillverkar och marknadsför alla produkter som köpts från www.sarmsstore.co.uk och / eller material som produceras med produkter som köpts från www.sarmsstore.co.uk i enlighet med praxis hos en pålitlig person som har erfarenhet av fältet och i strikt överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar, nu och nedan antagen. Köparen garanterar vidare att allt material som produceras med någon produkt inte får äcklas eller missmärkes i den mening som avses i Federal Food, Drug and Cosmetic Act och inte får vara material som inte får, enligt Avsnitt 404, 505 eller 512 i lagen. , introduceras i mellanstatlig handel. Köparen inser att, sedan www.sarmsstore.co.uk produkter är, om inte annat anges, endast avsedda för forskningsändamål, de kanske inte finns med i listan över toxiska ämnen för kontroll av ämnen (TSCA). Köparen tar ansvar för att försäkra sig om att de produkter som köpts från www.sarmsstore.co.uk är godkända för användning enligt TSCA, om tillämpligt.

Köparen har ansvaret för att verifiera farorna och att genomföra ytterligare forskning som är nödvändig för att lära sig farorna med att använda produkter som köps in från www.sarmsstore.co.uk. Inga produkter köpt från www.sarmsstore.co.uk ska, om inte annat anges, betraktas som livsmedel, droger, medicinsk utrustning eller kosmetika. ALLA produkter och tjänster som erbjuds gäller ENDAST FÖR FORSKNINGSMÅL. Under inga omständigheter får / bör något av dessa material användas för fritidsändamål eller som livsmedel. och www.provenpeptides.com är INTE ansvariga för NÅGON skada som kan orsakas av vårdslöshet, missbruk eller någon annan oförutsedd sak.

ANVÄNDNINGAR OCH PATENT.

När de köper dessa produkter erkänner kunden att det finns faror förknippade med deras användning. Kunden representerar och garanterar för oss att de från kundens egen oberoende granskning och studie är fullt medvetna om och kunniga om:

(I). Hälso- och säkerhetsriskerna i samband med hanteringen av de köpta produkterna;
(II). Industriell hygienkontroll är nödvändig för att skydda sina arbetare från sådana hälso- och säkerhetsrisker.
(III). Behovet av att på ett adekvat sätt varna för hälso- och säkerhetsrisker som är förknippade med produkter. och
(IV). Offentliga föreskrifter om användning och exponering för sådana produkter. Vi förbehåller oss rätten att begränsa försäljningen av produkter eller inte sälja produkter till okvalificerade kunder.

Alla svar via e-post eller inlägg angående ditt / mitt djur och använder jag / mig / min / min och du eller din hänvisar till vävnadsprover och testpersoner. Våra svar innebär INTE mänsklig användning och gör naturligtvis inget olagligt med någonting på denna webbplats.

Köparen garanterar att de är anslutna till ett laboratorium, institution, universitet eller annan forskningsbaserad anläggning som garanterar köp och användning av produkter som säljs av www.sarmsstore.co.uk, endast för forskningsändamål. Dessutom skulle någon köpa från www.sarmsstore.co.uk som inte har sagt anslutningar, kommer de att begå en bedräglig handling som de kan hållas ansvariga för.www.sarmsstore.co.uk förbehåller sig rätten att genomföra screening av due diligence-information på den information som tillhandahålls för att kontrollera om den är korrekt. www.sarmsstore.co.uk efter eget gottfinnande kan kräva ytterligare verifiering av anslutning innan orderuppfyllelsen.

HELA AVTALET.

Dessa villkor och alla villkor som ingår eller hänvisas till häri utgör hela avtalet mellan www.sarmsstore.co.uk och du relaterar till din användning av denna webbplats och föremålet för detta, och ersätter alla tidigare förståelser eller avtal (vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga) angående ämnet, och får inte ändras eller modifieras förutom skriftligen eller genom www.sarmsstore.co.uk göra sådana ändringar eller modifieringar i enlighet med dessa Allmänna villkor för användning.

SEVERABILITET.

Om någon del av dessa Allmänna villkor för användning anses eller inte är verkställbar, ska sådan del elimineras eller begränsas till det minsta möjliga utsträckning. Återstoden av dessa användarvillkor, inklusive eventuell reviderad del, ska vara kvar och vara i full kraft. Dessa användarvillkor är hela avtalet mellan oss som reglerar din användning av denna webbplats.

Rubrikerna i dessa villkor och användaravtal och webbplatsens sekretesspolicy är endast för referens.

FORCE MAJEURE.

www.sarmsstore.co.uk ansvarar inte för förseningar eller misslyckanden i prestanda orsakade av omständigheter som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, förseningar på grund av beställningar av efterfrågade produkter, förseningar, tullförseningar eller förlorade försändelser.www.sarmsstore.co.uk ansvarar inte för att meddela kunden i händelse av sådana förseningar. Kunden är ensamt ansvarig för att göra andra arrangemang för att köpa alternativa produkter och eventuella kostnader som uppstår i samband med sådana inköp.

HELT AVTAL.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i ett särskilt ”juridiskt meddelande” på denna webbplats, utgör dessa villkor hela avtalet mellan dig och denna webbplats med avseende på användningen av denna webbplats och innehåll. Genom att klicka på "Jag godkänner" när du gör din beställning godkänner du vår leverans- och återbetalningspolicy.

Vi erbjuder information om mänsklig användning som en referenshandbok för forskare att analysera och hjälpa laboratorieexperiment.

Under inga omständigheter säljs dessa produkter för konsumtion, och vi kommer att annullera alla beställningar som vi kan misstänka genom att använda för detta ändamål.

Alla kunder bör se till att kemikalier som beställts från oss är lagliga i deras land.

UK-kunder bör notera att SARMS för närvarande inte är ett kontrollerat ämne under Missbruk av narkotikalagen från 1971 or Psychoactive Substances Act 2016

Sälj inte igen några ämnen som köpts på denna webbplats för mänskligt bruk, eftersom detta skulle vara olagligt enligt Läkemedelslagen 1968

Vi tar inget ansvar för incidenter relaterade till konsumtion, inte begränsat till: Skada, död, funktionshinder, tvång, ekonomisk förlust

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av www.sarmsstore.co.uk. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Sarms Store. Sarms Store erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och / eller tillgängliga med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De förser oss med den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen som tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss .
De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.
.

AVSNITT 2 - ONLINE BUTIKVILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen som tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss .
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller vid användning av tjänsten bryter mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon destruktiv kod. Överträdelse eller överträdelse av villkoren kommer att resultera i en omedelbar avslutning av dina tjänster.

AVSNITT 3 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi är inte ansvariga om informationen tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda underlag för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller snabbare informationskällor. Tillit till material på denna webbplats sker på egen risk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen som tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss . De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

SECTION 4 - MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

AVSNITT 5 - AKAKURACITET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLÄGGNING AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte lita på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Alla beroende av materialet på denna webbplats är på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


AVSNITT 6 - ÄNDRINGAR TILL TJÄNSTEN OCH PRIS

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 7 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt )

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen.
Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas ut enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängderna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, enligt vår egen bedömning. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en produkt när som helst. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats ogiltiga där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller av dig uppfyller dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

SECTION 8 - THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.
Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.
We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

AVSNITT 9 - NUAKTIGHET AV FÖRBETALNING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta mängder per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadress / telefonnummer som angetts vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 10 - ALTERNATIVA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input. Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi har inget ansvar på något sätt som härrör från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg. All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och bedömning och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer. Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 11 - LÄNDER TILL TREDJEPARTN

Vissa innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inte något ansvar eller ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs noggrant tredjeparts policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

SECTION 12 - PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

AVSNITT 13 - ANVÄNDARKOMMENTARER, TILLBAKA OCH ANDRA INLÄGGNINGAR

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.
We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.
You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.
You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.
Under inga omständigheter ska Sarms Store, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som anskaffas med tjänsten, eller för något annat påstående relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

SECTION 14 - INDEMNIFICATION

Du samtycker till att skada, försvara och hålla Sarms Store och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

SECTION 15 - SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 - TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.
These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.
If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 - ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.
These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).
Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 - GOVERNING LAW

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi erbjuder er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Storbritanniens lagar.

SECTION 19 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 - CONTACT INFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på sales@sarmsstore.co.uk